Lista actelor normative adoptate de Guvernul Ciucă în ședința din 25 martie 2022

Guvernul Nicolae Ciucă a adoptat, vineri, 25 martie 2022, următoarele acte normative:

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

Modificările propuse vizează armonizarea prevederilor legii cu cele ale Regulamentului UE nr.1299/2013 privind fluxul de fonduri aferent Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Programului Interreg V-A România-Ungaria şi Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia. De asemenea, se definesc mecanismele financiare aplicabile în activitatea de certificare, în relaţie cu Comisia Europeană, în acord cu prevederile financiare aferente cadrului de programare 2014-2020, şi se creează cadrul legal privind asigurarea supracontractării în cadrul programelor ENI.

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău, la 11 februarie 2022

Acordul privind programul de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat de România va reprezenta principalul instrument de sprijinire a eforturilor Republicii Moldova de dezvoltare durabilă şi avansare pe calea reformelor şi apropierii de Uniunea Europeană.

România va continua astfel să participe la consolidarea rezilienţei Republicii Moldova în sectoare esenţiale pentru societate precum energie, transport şi infrastructură de transport, protecţia mediului şi combaterea schimbărilor climatice, lucrări publice şi infrastructură, întreprinderi mici şi mijlocii, independenţa mass-media, reforma administraţiei publice, afaceri interne, sănătate, educaţie, cultură şi patrimoniu, cercetare, turism, competitivitate şi industrie.

Acordul va permite acordarea de către Guvernul României a unei contribuţii nerambursabile în beneficiul Republicii Moldova în valoare de 100 de milioane de lei, fonduri ce pot fi alocate pe o perioadă de şapte ani de la intrarea în vigoare a documentului.

Acordul a fost semnat în contextul şedinţei comune a Guvernelor României şi Republicii Moldova, desfăşurate la Chişinău în luna februarie 2022.

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Actul normativ are ca obiect reglementarea unor măsuri care să conducă la creşterea numărului de clădiri renovate energetic.

Astfel, se urmăreşte eficientizarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, prin introducerea în lista cheltuielilor eligibile a unor lucrări de intervenţie care să conducă la o renovare, cel puţin, moderată, precum şi a cheltuielilor necesare elaborării documentaţiei tehnico-economice.

Modificările aduse programului multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe vor conduce la creşterea nivelului de ambiţie în ceea ce priveşte renovarea energetică a acestora, prin obţinerea a cel puţin 30% economii de energie primară, prin stabilirea unei liste actualizate de cheltuieli eligibile pentru renovare moderată sau aprofundată şi prin creşterea nivelului de ambiţie a indicatorilor de performanţă pentru proiectele depuse în cadrul programului.

Aprobarea Ordonanţei de Urgenţă contribuie la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cu termen 31 martie 2022.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exerciţiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit

Actul normativ prevede repartizarea la bugetul de stat, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A pe anul 2021. Măsura se ia prin derogare de la OUG 3/2022.

Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A doreşte astfel să investească o parte din profitul obţinut în anul 2021 pentru susţinerea financiară a proiectelor de investiţii ale societăţii, cum ar fi: continuarea Unităţilor 3 si 4 şi retehnologizarea Unităţii 1 de la CNE Cernavodă, dezvoltarea reactorilor nucleari mici şi modulari, precum şi proiectul „Instalaţiei de detritiere” de la CNE Cernavodă.

Pentru anul 2022, societatea şi-a propus, prin Programul de investiţii, dotări în valoare totală de 702,79 milioane lei.

Fondurile vor contribui la susţinerea pachetului de măsuri din domeniul energiei pentru protejarea cetăţenilor şi economiei de creşterea preţurilor.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exerciţiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. rămas după deducerea impozitului pe profit

Actul normativ prevede repartizarea la bugetul de stat, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Măsura se ia prin derogare de la OUG 3/2022, justificată prin nevoia vitală de investiţii a Societăţii, în contextul unei pieţe a gazelor deficitară în raport cu cererea, la nivel european în următorii ani precum şi pentru atingerea obiectivelor de creştere a portofoliului de resurse şi rezerve de hidrocarburi onshore şi offshore, reducerea emisiilor de carbon, metan şi alte gaze cu minim 10%, declin anual al producţiei de gaze naturale sub 2,5%, extinderea duratei de exploatare a zăcămintelor mature de gaze naturale.

Iar decapitalizarea Societăţii, prin distribuirea unei cote procentuale ridicate de dividende ar afecta semnificativ realizarea acestor proiecte strategice, din perspectiva şanselor de finanţare/cofinanţare din surse proprii.

Fondurile vor contribui la susţinerea pachetului de măsuri din domeniul energiei pentru protejarea cetăţenilor şi economiei de creşterea preţurilor.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă se prelungeşte până în 2033, potrivit Hotărârii aprobate de Guvern.

Această schemă de sprijin instituie un mecanism transparent prin care se urmăreşte acoperirea diferenţei dintre costul producerii energiei în cogenerare de înaltă eficienţă şi preţul de vânzare al acesteia. Prin Hotărârea adoptată astăzi s-au realizat o serie de modificări importante, care au fost deja aprobate de Comisia Europeană.

Comunicatul Ministerului Energiei: http://energie.gov.ro/schema-de-sprijin-pentru-promovarea-cogenerarii-de-inalta-eficienta-pe-baza-cererii-de-energie-termica-utila-se-prelungeste-pana-in-2033/

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Energiei a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, deţinute de Compania Naţională a Uraniului S.A. Bucureşti

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată, situat pe amplasamentul suplimentar, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova – Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 2, aflat pe raza localităţii Balş din judeţul Olt

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, în vederea realizării obiectivului de investiţie de utilitate publică şi interes naţional „Varianta de ocolire a oraşului Beclean”

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ,,Telecomunicaţii C.F.R.”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR-Călători”-S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR MARFĂ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a Planurilor Strategice Instituţionale

Actul normativ actualizează metodologia de elaborare a Planului Strategic Instituţional şi prevede corelarea acestui document cu procesul anual de elaborare şi aprobare a bugetului de stat, astfel încât să se poată realiza conexiunea între politicile guvernamentale şi buget, urmărindu-se astfel creşterea transparenţei şi cheltuielilor publice.

Astfel, conform noii metodologii, PSI se va elabora de către fiecare minister şi va reprezenta principalul document sinteză pe baza căruia se vor desfăşura negocierile cu Ministerul Finanţelor privind alocările bugetare. Actul normativ stabileşte reponsabilităţi clare pentru instituţiile publice implicate în procesul planificare strategică, din punct de vedere al coordonării procesului şi reglementează un sistem de monitorizare a performanţei în raport cu implementarea PSI.

Aprobarea proiectului este un obiectiv asumat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă având ca termen de implementare 31 martie 2022.

Info suplimentare:

Planul Strategic Instituţional este principalul instrument de management la nivelul unei instituţii, având scopul de a planifica pe termen mediu politicile din domeniul de activitate.

Revizuirea acestei metodologii a fost necesară întrucât anual se adoptă un număr mare de acte normative, multe dintre acestea reprezentând modificări sau completări succesive ale altor acte normative, care se implementează parţial sau, în anumite cazuri, deloc. Acest fapt dovedeşte dificultatea pe care o au încă instituţiile publice centrale în a aborda coerent şi predictibil soluţionarea problemelor de pe agenda guvernamentală, iar pe de altă parte utilizarea limitată a datelor şi analizelor de impact în scopul fundamentării soluţiilor ce se doresc a fi transpuse prin intermediul actelor normative.

PSI se elaborează începând din anul 2007 şi a fost creat cu scopul de a sprijini atât ministerele în procesul decizional cât şi guvernul în activitatea sa de coordonarea politicilor publice şi reformare a sistemului de luare a deciziilor.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţii de cult deţinătoare a unui teren aflat în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea programelor naţionale de sănătate

Aprobarea actului normativ asigură continuitate în derularea programelor naţionale de sănătate, precum şi dezvoltarea acestora pentru includerea unor noi beneficiari.

De asemenea, vor fi introduse noi programe şi activităţi şi se va renunţa la altele care, în urma evaluării, nu îşi mai dovedesc eficienţa.

Comunicatul Ministerului Sănătăţii: https://www.ms.ro/2022/03/25/hotararea-privind-aprobarea-programelor-nationale-de-sanatate/

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022

Prin aprobarea Hotărârii de Guvern, se asigură acces sporit la servicii medicale în asistenţa medicală primară, oferite de către medicii de familie, pentru persoanele asigurate la cabinet, la domiciliu şi la locul solicitării.

De asemenea, creşte accesul la serviciile medicale furnizate de medicii de specialitate medicină fizică şi de reabilitare, precum şi la servicii de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament pentru asiguraţi.

La nivelul asistenţei medicale primare vor fi introduse servicii noi în pachetul de bază:

– dezvoltarea pachetului de bază în asistenţa medicală primară, prin extinderea serviciilor medicale acordate de medicii de familie conform curriculei de pregătire în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, denumite servicii diagnostice şi terapeutice, în mod similar cu serviciile acordate de medicii cu celelalte specialităţi clinice.

– serviciile diagnostice şi terapeutice pot fi acordate de medicii de familie atât la nivelul cabinetului, cât şi la domiciliul pacientului sau la locul solicitării (anterior se acordau doar la nivelul cabinetului anumite servicii pentru acordarea cărora este necesară o dotare corespunzătoare a cabinetului). Acordarea de către medicii de familie a unor servicii medicale diagnostice şi terapeutice diversificate, conform curriculei de pregătire în specialitate, adaptate nevoii de îngrijiri a pacienţilor, atât la nivelul cabinetului, cât şi la domiciliul pacientului sau la locul solicitării, creează premizele privind asigurarea accesului permanent la serviciile medicale acordate de medicii de familie cu diminuarea perioadei de recuperare a sănătăţii şi reducerea numărului de internări evitabile.

Noile servicii vor fi aplicate începând cu 1 aprilie 2022.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

Se introduc noi medicamente în lista celor compensate şi gratuite pentru a oferi acces la tratamente inovative cât mai multor pacienţi din România.

Comunicatul Ministerului Sănătăţii:

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2022.

Principalul element de noutate introdus prin actul normativ aprobat vizează interzicerea transporturilor de lemne din pădure pe timp de noapte. Prin modificarea acestei Hotărâri, nu se vor mai putea emite avize de însoţire în SUMAL, de la locul recoltării (din pădure), în intervalul orar 20:00-07:00 în perioada octombrie-martie şi, respectiv, 22:00-06:00 în perioada aprilie-septembrie.

Comunicatul Ministerului Mediului: http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/25%20martie%20Comunicat%20de%20presa%20HG%20SUMAL%20final.DOCX

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea conversiei în acţiuni a obligaţiilor bugetare principale ale Societăţii BĂIŢA S.A.

Măsura creează premise pentru revitalizarea şi evitarea deschiderii procedurii insolvenţei asupra acestui operator economic şi pentru menţinerea capacităţilor de exploatare a dolomitei, minereu folosit atât în construcţii, cât şi în metalurgie, pentru obţinerea unor oţeluri dure. Astfel, vor fi convertite în acţiuni a obligaţiile bugetare principale ale Societăţii BĂIŢA S.A. în cuantum de 8.539.948 lei, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Conversia obligaţiilor bugetare principale în acţiuni se realizează în condiţiile legii şi conform prevederilor actelor constitutive, precum şi cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat. Demersul va fi realizat de Ministerul Economiei, care deţine 100% din acţiuni şi care dispune de licenţa de exploatare a dolomitei, prin majorarea capitalului social pentru acţiunile emise în favoarea statului de societate şi înregistrarea operaţiunii de majorare a capitalului social la Oficiul Registrului Comerţului.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Orăştie S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Naţională LOTERIA ROMANĂ S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea obiectivelor etapei a XXII-a 2022 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010

Comunicatul Ministerului Agriculturii: https://www.madr.ro/comunicare/7419-continua-investitiile-in-combaterea-grindinei-si-a-secetei.html

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea unor structuri din Ministerul Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a imobilului aflat în domeniul public al statului de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” Bihor la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor şi alipirea acestuia la imobilul cu nr. M.F. 34551

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind pentru actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara în domeniul public al municipiului Deva, precum şi pentru actualizarea Anexei nr. 1 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

IV. NOTE

1. NOTĂ privind „Raportul anual de monitorizare a implementării Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024”

Guvernul a luat act de această notă.

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM privind Aprobarea efectuării donaţiei unor bunuri mobile, aparţinând domeniului privat al statului Român către Lviv Regional Base of Special Medical Supply din Ucraina

România va dona 11 ambulanţe tip A şi B către Lviv Regional Base of Special Medical Supply din Ucraina, potrivit Memorandumului adoptat de Guvern.

Guvernul răspunde astfel solicitării autorităţilor din Ucraina privind acordarea de asistenţă internaţională în contextul gestionării situaţiei generate de agresiunea militară rusă. Solicitarea de sprijin a fost adresată prin intermediul platformei Common Emergency Communication and Information System (CECIS) din cadrul mecanismului European Response Coordination Center (ERCC).

Cele 11 ambulanţe tip A şi B sunt în cadrul serviciilor judeţene de ambulanţă, precum şi în cadrul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.

„SURSA-STIRI PE SURSE”

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*